IMG
Drobečková navigace

Úvod > Domov mládeže > Domovní rada

Domovní rada

Domovní rada je nezávislým samosprávným orgánem domova mládeže (dále jen DM), jejímž cílem je zlepšit komunikaci mezi žáky a vedením DM, podílí se na vytváření pozitivní atmosféry zapojením žáků do života DM, informuje ubytované žáky o pravidelných i aktuálních akcích.                                                

Žáci pracující v domovní radě jsou vedeni k zodpovědnosti, aktivitě a spolehlivosti.  Domovní rada je tvořena dvěma zástupci z každé výchovné skupiny, z nichž je na každý školní rok volen předseda a jeho zástupce.                                                                 

Schůzky domovní rady se konají v pravidelných časových intervalech anebo podle potřeby, během nich mají všichni možnost vznášet dotazy, předkládat návrhy a připomínky, společně o nich diskutovat a zvažovat potřebná opatření.                                     

Zvolení zástupci po té prezentují získané informace do svých výchovných skupin. Na činnost domovní rady dohlíží pověření pedagogové, kteří se účastní všech schůzek. Schůzky domovní rady jsou veřejné, může se jich zúčastnit kterýkoli ubytovaný žák nebo zaměstnanec DM. Tito hosté mají možnost vystoupit v diskuzi.

Stanovy domovní rady:

 • Žáci jsou voleni výchovnými skupinami jednou ročně, dva zástupci z každé VS
 • Zvolení žáci na schůzkách zastupují svoji výchovnou skupinu, předkládají jejich požadavky, názory, připomínky
 • Zástupci jednotlivých VS jsou povinni o obsahu schůzek informovat ve své výchovné skupině všechny žáky a skupinovou vychovatelku
 • Zvolení členové jsou povinni se zúčastnit schůzek, pokud se nemohou dostavit, může VS na jednání domovní rady poslat jiného zástupce
 • Zápisy z jednotlivých schůzek domovní rady jsou k dispozici ve sborovně DM nebo u ředitele DM
 • O pořádaných akcích jsou žáci informováni na nástěnkách v jednotlivých výchovných skupinách

Práva a povinnosti člena domovní rady: 

 • Právo volit a být volen
 • Pravidelně se zúčastňovat schůzek domovní rady
 • Informovat domovní radu o připomínkách své výchovné skupiny, projednat jejich žádosti, pokusit se případné problémy řešit s pedagogy, ředitelem DM, popř. dalšími zaměstnanci DM
 • Komunikovat ve své výchovné skupině a předávat informace
 • Přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit život v domově mládeže
 • Pomáhat při organizování společných akcí

Cíle domovní rady:

 • Žáci mají možnost se aktivně podílet na životě v domově mládeže
 • Za podpory vedení DM mohou realizovat akce, které má domovní rada v plánu organizovat
 • Ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým se učí komunikačním dovednostem (společné schůzky s ředitelem DM, vedoucí školní jídelny..)
 • Prostřednictvím svých zástupců informují o přáních nebo problémech své VS