DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Přehled předpisů

PRÁVNÍ PŘEDPISY, VZTAHUJÍCÍ SE K ČINNOSTI DOMOVŮ MLÁDEŽE

 
Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní
Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanovuje pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených MŠMT, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Zákon číslo 262/2006 Sb., zákoník práce
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
Vyhláška č. 17/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Vyhláška č. 436/2005 Sb., novela vyhlášky o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, jehož přílohou je také vzorový vnitřní řád zařízení
Metodický pokyn MŠMT ČR č.j. 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT
Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
Zákon číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
Zákon číslo 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška číslo 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších úprav
Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských společností
Zákon č. 695/2004 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) dle nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně živností ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
Metodický pokyn MŠMT č.j. 20 006/2007-51 k primární prevenci sociálně patologických jevů a u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních
 
 
Kde najdeme znění právních předpisů:
Sbírky zákonů lze najít na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR
http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
Přehled platných předpisů v úplném znění lze najít například na Portálu veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz/wps/portal/s.155/699